Ana Sözleşme

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adı ve soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerinin ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurmuşlardır.

1- Burhan Taştan T.C. Kimlik No: 52402310850
T.C. Uyruklu olup 19 Mayıs Mahallesi Gürsoylu Sokak No 38/56 Kadıköy/İstanbul adresinde oturur.

2- Hasan Tüzün T.C. Kimlik No: 67255101838
T.C. Uyruklu olup Feyzullah Mahallesi Siteler Yolu Sokak No:8/13 Maltepe/İstanbul adresinde oturur.

3- Can Tekin T.C Kimlik No 44473381846
T.C Uyruklu olup Darüşşafaka Mahallesi Gazeteciler Sitesi B1 Blok D:12 Beşiktaş/İstanbul adresinde oturur.

4- Veli Candar T.C. Kimlik no: 10771079686
T.C.Uyruklu olup Sahrayıcedid Mahallesi Tüccarbaşı Sokak saray Apt No:27/3 Kadıköy/İstanbul adresinde oturur.

5- Hayrettin Keskin T.C Kimlik No: 48232346732
T.C Uyruklu olup Uskumru köyü Çamlık evler sitesi No 17 Sarıyer/İstanbul adresinde oturur.

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

MADDE 2- Şirketin Ticaret Unvanı KOBİRATE ULUSLAR ARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.’dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3- Şirketin amaç ve konuları başlıklar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

Şirketin amacı 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak MÜNHASIRAN derecelendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

 1. Bankacılık Kanunu ve /veya Sermaye piyasası Kanunu’na tabi olan veya olmayan kurumların ve/veya ortaklarının Risk durumları ve Ödeyebilirliklerinin ve borçluluğu temsil eden Sermaye Piyasası araçlarının Ana Para, Faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskini değerlendirmek, sınıflandırmak ve uluslar arası kabul gören standart ve ilkelere göre derecelendirme notu vermek,
 2. Bankacılık Kanunu ve /veya Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan veya olmayan kurumların ve ortaklıklarının organizasyonunu, likiditesini, mali yükümlülükleri karşılama gücünü, karlılığını, mali yapısını, politik, ekonomik, sosyal koşullar dikkate alınarak Sektörel yapı içerisinde incelemek, değerlendirmek, sınıflandırmak ve uluslar arası kabul gören standart ve ilkelere göre Derecelendirme notu vermek,
 3. Bankacılık Kanunu ve /veya Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan veya olmayan kurumlar ile ortaklarının yukarıda sözü edilen ilgili kanunlar ve bu kanunlara bağlı mevzuatlar çerçevesinde ve uluslar arası kabul görmüş ilke ve standartlar uyarınca, Kredi İtibarı, Mali Durum, Ödünç alma ve Ödünç verme elverişliliğini değerlendirmek Derecelendirme notu vermek,
 4. Bankacılık Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan veya olmayan kurumlar ile ortaklarının yukarıda sözü edilen mevzuatlar ile uluslar arası kabul görmüş ilke ve standartlar uyarınca “ Kurumsal Yönetim İlkelerine “uyumunun tespiti, değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını/Derecelendirilmesini yapmak,
 5. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile Kredi Analizi ve Mali Piyasalara ilişkin Eğitim Programları ve Konferanslar düzenlemek bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı her türlü kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak,
 6. Faaliyet konularına giren hususlarda ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetini yurt içinde ve yurt dışında vermek,
 7. Şirketin Hizmetlerini, Bankacılık Kanunu Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanununa uygun şekilde tanıtmak ve faaliyet konularına giren hususlarda basım ve yayında bulunmak,
 8. Şirket yukarıda belirtilen konularda hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, Menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı için inşaat yapabilir ve yaptırabilir, Gayrimenkuller üzerinde her türlü mülkiyet haklarını tesis edebilir.
 9. Şirket yukarıda belirtilen konularda hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve şirketin belirleyeceği yönetmeliklere uygun olarak her türlü personel istihdam edebilir.
 10. Şirket yukarıda belirtilen konularda hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, Bankalarda şirket adına hesap açabilir, kapatabilir, çek, poliçe, bono, konşimento düzenler ve/veya ciro eder, kredi alabilir, ipotek alır ve verir, ipotekleri terkin edebilir, diğer teminatları alabilir ve verebilir ve bu teminatları kaldırabilir.
 11. Şirket yukarıda belirtilen konularda hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, Know-How, ihtira beratı ve diğer hakları iktisap, devir ferağ edebilir, bunlar için lisans anlaşmaları yapabilir. Derecelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak teknoloji geliştirmek veya transfer etmek ve teknik Know-How edinmek veya devretmek bu faaliyetlerin icrası için yurt içinden dışından her türlü benzer şirketlerle veya uzman kişilerle işbirliği yapabilir,
 12. Şirket amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ve hukuki mevzuatlara bağlı kalmak koşulu ile iç ve dış mümessillikler alabilir veya verebilir veya tamamen satabilir, iştirak ve ortaklık devrinde bulunabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul İli Kadıköy ilçesidir.

Şirketin adresi Bağdat Caddesi Sarı köşk Apartmanı no 103 kat 2 Daire 6 Kadıköy İstanbul adresidir. Adres değişikliğinde ticaret siciline ve Türk Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilecek ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilecektir. Eğer şirket tescil ve ilan edilmiş adresini değiştirir ve yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmezse bu durum şirketin fesih nedenlerinden biri sayılacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek koşulu ile Türkiye içerisinde veya dışında Şubeler, Temsilcilikler, Bölge Müdürlükleri ve Bürolar açabilir.

SÜRE

MADDE 5- Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu kapsamındaki ilgili mevzuatlar çerçevesinde şirket ana sözleşmesi değiştirilmek suretiyle değişebilir.

SERMAYE

MADDE 6-

 1. Şirketin sermayesi tamamı 200.000 YTL olup (iki yüz bin Türk Lirası) beheri 1.000 TL nominal değerde toplam 200 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
   
  KURUCULAR PAY SAYISI TAAHHÜT EDİLEN TUTAR
  Burhan Taştan 50 50.000.-YTL
  Hasan Tüzün 50 50.000.-YTL
  Can Tekin 49 49.000.-YTL
  Veli Candar 49 49.000.-YTL
  Hayrettin Keskin 2 2.000.-YTL
 2. Şirketin sermayesinin tamamı muvazaadan arî şekilde kurucular tarafından yukarıda yazılı tutarlar kadar nakden taahhüt edilmiş olup, Yüzde Yüzü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde nakden ödenecektir. Bu husustaki ilanlar sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
 3. Yönetim kurulu pay senetlerini farklı kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.


PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7- Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümlerine tabidir.

YETKİLİ ORGANLAR

MADDE 8- Şirketin Yetkili Organları aşağıdadır.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Kredi Komitesi
 4. Genel Müdürlük
 5. Denetçiler

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 9- Şirketin ortakları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. Kanuna ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün ortakları temsil eder. Bu suretle Genel kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek bu toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel kurullar Olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret kanunu’nun 369’uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 10- Genel Kurul’u toplantıya davet, Kural olarak yönetim kurulu’na, Olağanüstü toplantıya davet ise hem yönetim kurulu’na hem de Türk Ticaret kanunu’nun 355’inci maddesi gereğince denetçilere ait bir görevdir. Ayrıca şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu’nun Genel kurul’u olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel kurul’un zaten toplanması mükerrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nun 355’inci maddesi gereğince denetçiler tarafından dikkate alınmadığı takdirde, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel kurul’u toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

TOPLANTI YERİ, DAVETİN ŞEKLİ ve GÜNDEM

MADDE 11- Şirketin toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim kurulu kararı ile yurt içerisinde başka bir uygun mahalde yapılacaktır.

İş bu ana sözleşme uyarınca yapılacak olan ilanlardan başka, her genel kurul toplantısının Tarihi, Yeri, Gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önce postaya verilecek taahhütlü mektuplarla pay sahiplerine bildirilecektir. Davet Mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 369’uncu maddesindeki esaslar dâhilinde hazırlanacak gündemde Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, bilânço ve kar zarar hesabı ile safi karın dağıtılması hakkındaki tekliflerin oylanması, süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tayini hususları ile görüşülmesi gereken diğer hususlara yer verilir.

Gündemde yer almayan hiçbir husus Genel kurullarda görüşülemez ve karara bağlanamaz.

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

MADDE 12- Şirket yönetim kurulu her genel kurul toplantısından önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin Ad ve Soyadları, İkametgâhları, sahip oldukları payları, Bunların asaleten ve vekâleten temsil edilen miktarlarını ve sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanılacak oyların sayısını gösteren bir hazır bulunanlar cetveli hazırlar. Bu cetvelin altı yönetim kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 13- Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Oy toplama memuru Pay sahipleri arasından seçilecektir. Kâtip üye olarak pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasından seçilebilir.

Başkanın görevi Genel Kurulun yasalara uygun şekilde gündemin görüşülmesini sağlamak ve Genel Kurul tutanağının yasa ve ana sözleşme hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 14- Genel kurul toplantılarında nisap, Türk Ticaret kanunu’nun 372 ve 388. maddeleri hükümlerine tabidir.

OY HAKLARI VE KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 15- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, Pay sahibi olan veya olmayan bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Pay sahipleri veya vekiller olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarında her pay için bir oy hakkına sahiptir.

Genel kurul toplantılarında oylamalar; el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.

Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

KOMİSER

MADDE 16- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının en az on beş gün önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi gereklidir. Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 17- Şirket en az üç üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul seçer. Yönetim kuruluna seçilen üyenin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman azledilebilir. Azledilen üyenin tazminat hakkı yoktur.

Ölüm veya istifa nedeniyle yönetim kurulunda boşluk oluşması halinde, yapılacak olan atama Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 18- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektikçe toplanır. Ancak ayda bir toplantı yapması mecburidir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararlaştırılan her hangi bir yerde yapılabilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri göreve başladıklarında görev dağılımı yapacaklardır.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI

MADDE 19- Yönetim kurulunun her üyesinin Yönetim Kurulunda bir oya sahip olacaktır. Başkanın fazladan tayin edici bir oyu olmayacaktır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Yönetim kurulunda alınan kararlar bir karar defterine yazılır. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karar muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.

YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ

MADDE 20- Yönetim Kurulu her yıl gerekli gördüğü şekilde görev bölümü yapar, Düzenleyici kuruluşların öngördüğü denetimden sorumlu üyelerini atar. Yönetim Kurulu Temsil yetkisini ve idari işlerin gerekli gördüğü kısımlarını üyeleri arasından seçeceği bir veya daha fazla murahhas üyeye bırakabilir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden dilediklerini görevli üye sıfatıyla belirli işleri yapmak üzere görevlendirebilir. Yönetim kurulu, işlerin gidişine bakmak, önemli konular, bilânçonun düzenlenmesi gibi hususlarda rapor hazırlamak ve kararın takibine nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21- Yönetim Kurulu şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul Kararı gerektirmeyen bütün konularda Ana sözleşme ve ilgili mevzuatlar gereği alacağı kararlar çerçevesinde şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü şahıslara karşı, doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde temsil eder, özellikle;

 1. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek,
 2. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
 3. Şirketin idaresi ve işlerin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin iç düzenlemeler hazırlamak,
 4. Üçer aylık dönemlerde hesap özetleri, bilânço ve kar zarar hesaplarını düzenlemek ilgililerin bilgisine sunmak,
 5. Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılmasını ve şekil ve şartlarını tespit etmek,
 6. Şirketin tüm kademede personelin personel in tayin terfi azil işlerini Genel Müdürlüğün önerisi ile karara bağlamak. Bunların maaş ve tutarları ile kadroları ve yıllık bütçeyi tespit etmek ve onaylamak,
 7. Şirketin norm kadrosunu onaylamak, Organizasyon içerisinde yeni şube, bölge ve birimlerin açılmasının kararını almak,
 8. Şirket adına satın alınacak, satılacak, kiralanacak, gayrimenkul mallar hakkında karar vermek.
 9. Türk Ticaret kanunu, Vergi Kanunları ve düzenleyici kuruluşların yasal zorunluluklarının takibini ve yerine getirilmesi sağlamak,
 10. Türk Ticaret Kanunu ve Düzenleyici kuruluşların şirket Yönetim Kuruluna Yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek,


ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 22- Şirket pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara karşı yönetim kurulu tarafından temsil edilecektir. Şirket tarafından hazırlanacak tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketin ticaret unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki imza gereklidir. İmzaya yetkili kişiler ve bunların temsil yetkileri yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

Yönetim kurulu eğer gerekli görürse, kendisine bırakılan şirketi temsil ve yönetim yetkisini tamamen veya kısmen murahhas üyeye, bir müdüre veya müdürlere bırakabilir.

KREDİ DERECELENDİRME KOMİTESİ

MADDE 23- Kredi Derecelendirme Komitesi en az üç üyeden oluşur. Kredi Derecelendirme Komitesi üyeleri, Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yöneticileri veya şirket dışından Uzman kişiler arasından Şirket Yönetim Kurulu tarafından atanır. Veya Şirket Yönetim Kurulu tarafından görevden alınırlar.

Kredi Derecelendirme Komitesi Üyeleri göreve atanırken Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Derecelendirme Şirketlerinin Kurulması ve Çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliklerde belirtilen şartlar yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.

Kredi Derecelendirme Komitesi Şirket Genel Müdürünün çağrısına istinaden her ay veya şirketin işleri gerektiğinde en az üç üye ile toplanacaktır. Kredi derecelendirme Komitesinin toplantısı şirket genel merkezinde veya şirket genel müdürünün belirlediği herhangi bir yerde yapılabilecektir.

Kredi Derecelendirme Komitesinin görevi, Derecelendirme uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, incelemeler sonucunu ve derecelendirme uzmanının önerisini de dikkate alarak derecelendirmede sonuç kararlarını vermektir.

Kredi Derecelendirme Komitesi üyeleri kararlarında bir oy hakkına sahiptir. Nitelikli oya sahip üye bulunmamaktadır. Kredi Derecelendirme Komitesi kararları salt çoğunlukla alınır.

Kredi Derecelendirme Komitesi üyelerinin ücret ve hakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

MADDE 24- Genel kurul Türk Ticaret kanunu’nun 347. maddesi çerçevesinde şirketin denetimi için en az bir denetçi seçecektir. Denetçiler bir yıllık görev süresi için seçilir. Denetçiler Türk Ticaret kanunu’nun 353. ve 357. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirilmesinden sorumlu olmaktan başka, Şirketin menfaatlerinin korunması amacı ile gerekli görecekleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim kuruluna öneri bulunmakla yetkilidir. Denetçiler yönetim kurulu ve genel kurulu toplantıya çağırmaya ve bunların gündemini hazırlama yetkisine sahiptir. Denetçilere Genel Kurul tarafından belirlenen ücret ödenir.

İLANLAR

MADDE 25- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 36. maddesinin 4. fıkrası mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede asgari on beş gün (15) evvel yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 368, 397 ve 438. maddeleri mahfuzdur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26- Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerinin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 27- Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kuruluş tarihinde başlayacak ve Aralık ayının son günü sona erecektir.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI

MADDE 28- Şirketin hesap yılı içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından, Tüm giderler, Amortismanlar ve Gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar yıllık net karı oluşturur.

Net kar’ın tespitinde Türk Ticaret Kanunu’nun, Vergi usul kanunu’nun ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.Bunun için net kardan;

% 5 oranında birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
Ortaklara ödenmiş sermayenin % 5’i oranında birinci temettü ödenir.
Kalan kar Genel Kurul kararına göre, kısmen ve tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak yedek akçe olarak tutulabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesi hükmü saklıdır.

YADEK AKÇELER

MADDE 29- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret kanunu’nun 466. ve 467. maddeleri uygulanır. Kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine temettü ödenmez.

KURULA VE DİĞER YASAL KURULUŞLARA GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

MADDE 30- Bu ana sözleşmede yapılacak değişiklikler, Yapılan Derecelendirme Sözleşmeleri, Yıllık faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, İç denetim Raporları, Yönetim Kurulu Üyelerinde, Denetçilerde, Üst Yönetim Personelinde, Derecelendirme Uzmanlarında, Şirkete hizmet veren kişi ve kuruluşlarda meydana gelen değişiklikler, Teknik mekân ve Donanım Değişiklikleri, kayıt ve belge sistemindeki değişiklikler, Know-How sözleşme değişiklikleri meydana geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlara gönderilecek ve gereken izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYE EDİLMESİ

MADDE 31- Yönetim kurulu herhangi bir nedenle, şirketin feshi ve tasfiyesi veya devamı hususunun görüşülmesi ve kararlaştırılması için genel kurulu toplayabilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 434. maddesinde belirtilen olaylardan birinin vuku bulması halinde veya yetkili mahkemenin kararı ile veya şirket sermayesinin %85’ine sahip pay sahiplerinin vereceği tasfiye kararı ile tasfiye olacaktır.

Şirketin tasfiyesi, pay sahipleri veya pay sahibi olmayan kişiler arasından Genel kurul tarafından seçilecek 3 ya da daha fazla tasfiye görevlisi tarafından yönetilecektir. Ancak iflas durumunda icra iflas yasasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 32- Şirket pay sahipleri arasında ortaya çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 33- İş bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.